::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Friday, February 12, 2010

ஜெயில்லாதி ஹாஜி முஹம்மது (வயது 55) - 5, நூரியாத் தெரு.

Blog Archive