::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Friday, August 13, 2010

S.E.S.A.ஹஜ்ஜா பல்கீஸ் பீவி அம்மாள் (வயது 93) - 5/A,காந்தி நகர்.

Blog Archive