::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Wednesday, September 8, 2010

வருசை பாத்திமா பீவி (வயது 75) 2-C,ஹமீதியா தெரு.

Blog Archive