::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, December 12, 2010

ஹதீஜா நாச்சியா (வயது 76) 39,ஷவ்கத் அலி தெரு.

Blog Archive