::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Saturday, January 7, 2012

முஹம்மது ஹாதிப் (9நாள்) 70,ஜின்னா தெரு

Blog Archive