::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Wednesday, November 14, 2012

துக்னி சேக் அலாவுதீன் (வயது 72) 118-D/2,கரும்புக் கொல்லை


Blog Archive