::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Wednesday, February 13, 2013

ஆயக்காரர் ஹாஜி. அப்துல் ரஜாக் (வயது 87) 20, A.R.ரோடு


Blog Archive