::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Thursday, May 16, 2013

ஆயிஷா பீவி (வயது 94) தண்ணீ ர்குன்னம்


Blog Archive