::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Friday, July 6, 2012

ஹாஜி N.A.அப்துர் ரஹீம் (வயது 80) 74, மேலத்தெரு


Blog Archive