::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Saturday, March 27, 2010

அசமரத்தார் A.M.A.அப்துல் சமது (வயது 64) - 16/A,ஆஸ்பத்திரிலைன் (சின்னக்கூத்தாநல்லூர்)

Blog Archive