::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, April 25, 2010

குரைஷா பீவி (வயது 80) - 66,நேருஜி ரோடு.

Blog Archive