::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, October 30, 2011

ஜல்மா நாச்சியா (வயது 75) 65,பெரிய தெரு