::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Friday, October 28, 2011

நூர்தீன் அப்துல் ஜப்பார் (வயது 88) மரக்கடை