::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Tuesday, October 9, 2012

சம்சாத் பேகம் (வயது45) 2E,ஹமீதியா தெரு.


Blog Archive