::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, February 14, 2010

பரிதா பேகம் (வயது 65) - 40/B, இஸ்மாயில் தெரு.

Blog Archive