::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Saturday, December 18, 2010

ஹஜ்ஜா பாத்திமா நாச்சியா (வயது 55) - 22,பெரியத் தெரு.

Blog Archive