::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Sunday, January 31, 2010

செய்யது ஜொஹரான் (வயது 57) - 3, ஜின்னாத் தெரு.

Blog Archive