::: இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன் ::: நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள்! உங்களுக்கு தொழுகை வைக்கும் முன் :::

Wednesday, January 27, 2010

கப்புக்காலர் அப்துல் கரீம் K.E (வயது 88) - 12, இஸ்மாயில் தெரு.

Blog Archive